Sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 29. januarja 2018, ob 13.uri na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov

 • Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 • Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 • Imenovanje revizorja za leto 2017
 • Skupščina preklicuje sklep sprejet na 27. redni seji skupščine dne 30. junija 2017 pod 5. točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, imenuje revizijsko družbo Pit revizija, d. o. o. Skupščina za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d. o. o., Ljubljana.

  Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 21. 12. 2017 do 29. 1. 2018 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in seonet.ljse.si.

  Udeležba na skupščini

  Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

  Dopolnitev dnevnega reda

  Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

  Ponovno zasedanje skupščine

  Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (29. 1. 2018 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov. Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 12. 2. 2018 ob 13. uri.

  mag. Branko Šušterič
  Datum: 27. 12. 2017
   

  Naložbe

  Kratkoročne